sobota, 17. február 2018

Bezpečná kombinácia účinných látok pre prasné prasnice

Výživa prasných prasníc má rozhodujúci vplyv na úžitkovosť a plodnosť zvierat. Výkonné a plodné prasnice majú zase vyššiu výdrž a vykazujú dlhú dobu užívania. Spomínané parametre zásadne ovplyvňujú ekonomiku pri produkcii prasiatok, pretože:

+ 1 odchované prasiatko = + 40,-€

- 10 % jalových prasníc = + 12,-€/prasnicu/rok

- 10 % doplnenie stavu = + 33,-€/prasnicu/rok

Požiadavky na krmivo pre prasné prasnice

Už pri zostavovaní kŕmnej dávky pre prasné prasnice je možné pozitívne ovplyvniť úžitkovosť a reprodukciu prasníc. V tejto súvislosti si špeciálnu pozornosť vyžaduje najmä nasledovné:

 

Dbať na nízky prebytok báz (BE) v krmive

Prebytok báz (BE) v krmive má veľký vplyv na hodnotu pH v moči prasníc. Čím vyšší prebytok báz v krmive, tým vyššia tiež hodnota pH v moči. Dôsledkom vysokej hodnoty pH v moči prasníc (> 7,5) je rozmnoženie patogénnych zárodkov v urogenitálnom trakte a vedie k nebezpečným infekciám močových ciest s hnisavým výtokom. Krátko pred pôrodom, keď sa pôrodné cesty otvárajú, môžu tieto zárodky vniknúť do maternice a vyvolať zápal maternice.

 

Znížiť bielkovinu v krmive

Prebytok báz v krmive môžu ovplyvňovať dva podstatné faktory. Krmivá obsahujúce bielkoviny ako sójový extrahovaný šrot alebo rybia múčka zapríčiňujú prebytok báz. To znamená, že kŕmna dávka by mala obsahovať čo možno najnižší podiel bielkovinových zložiek a čo najviac obilia. Obsah bielkoviny v krmive by mal ležať pod hranicou 13 %, prirodzene pri plnej vybavenosti aminokyselinami (0,65 % lyzín). S 5 % Fasersan Trag, Sano kombináciou účinných látok pre prasné prasnice, sa dá tento predpoklad dosiahnuť.

Dbať na bilanciu katióny – anióny v krmive

Ďalším faktorom negatívne ovplyvňujúcim prebytok báz je obsah katiónov ako vápnik, horčík, draslík a sodík, zatiaľ čo anióny ako fosfor, síra a chlór pôsobia pozitívne. Pre vytvorenie kŕmnej dávky to znamená, že predovšetkým obsah vápnika v krmive musí pokrývať potreby. Tento by nemal prekročiť hodnotu 0,7 %. Na optimalizáciu látkovej výmeny vápnika a fosforu musí byť v krmive tiež optimalizovaný vzájomný pomer týchto dvoch živín (vápnik : stráviteľný fosfor = 2,5 : 1). Obidve požiadavky je možné splniť nasadením 5 % Fasersan Trag. Fasersan Trag ďalej obsahuje zložky síry, ktoré dodatočne znižujú prebytok báz v krmive a pôsobia preventívne proti zápalom močových ciest a maternice.

Vytvorenie kŕmnej dávky s Fasersan Trag je pritom celkom jednoduché:

5 % Fasersan Trag

7 % sójový extrahovaný šrot

10 % pšenica

78 % jačmeň

Energetický obsah takéhoto krmiva je 12,3 MJ ME/kg a obsahuje 12,7 % dusíkatých látok, 0,65 % lyzínu, 0,70 % vápnika, 0,27 % stráviteľného fosforu a 6,5 % vlákniny. Matematická hodnota prebytku báz v takejto kŕmnej dávke je 256 mmol/kg.

Aký zdroj vlákniny je najlepší?

Prasné prasnice majú vysokú potrebu vlákniny. Vláknina plní pritom viaceré úlohy. Na jednej strane má prasnice nasýtiť, a tým podporiť pohodu zvierat. Na to je potrebné nasadiť zdroje vlákniny, ktoré vykazujú vysokú schopnosť napučania (mechanická nasýtenosť). Ďalej znižuje vysoký obsah vlákniny v krmive (> 6 %) výskyt zápchy. Toto sa uskutoční preto, lebo zložky vlákniny urýchľujú prechod potravy hrubým črevom a viažu na seba vodu. Týmto spôsobom je bakteriálna fermentácia v tomto úseku čreva pozitívne ovplyvňovaná a predchádza sa zápalu mliečnych žliaz (MMA ochorenie). Výkaly prasníc pritom musia byť pekne mäkké a husté. Ak sú výkaly tvrdé a tvarované, je potrebné okamžite preskúmať zásobenie zvierat vlákninou a vodou.

Tu vzniká otázka, ktoré zdroje vlákniny sú pre výživu prasníc najvhodnejšie? Tabuľka 1 obsahuje prehľad rozličných zdrojov vlákniny vo vzťahu k obsahu vlákniny, množstvo zdrojov (schopnosť viazať vodu v krmive po dvoch hodinách - nabobtanie), možnú toxickú záťaž a obsah bakteriálne fermentovateľných látok (BFL). Z tabuľky je zrejmé, že každý nosič vlákniny má svoje výhody aj nevýhody. Napríklad sušené cukrovarské rezky alebo lucernová múčka vykazujú vysoký obsah vlákniny a bakteriálne fermentatívnych látok (BFL) ako aj schopnosť napučania, ale na druhej strane majú vysoký prebytok báz, čo zvyšuje riziko infekcií močových ciest a zápalov mliečnych žliaz. Iné zdroje vlákniny ako napríklad ovos alebo pšeničné otruby majú síce nízky prebytok báz, skrývajú však v sebe nebezpečenstvo zvýšeného obsahu toxínov. Okrem toho treba u pšeničných otrúb prihliadať na zvýšený obsah fosforu. Tento výrazne zužuje pomer vápnik : fosfor v kŕmnej dávke a zvyšuje vylučovanie fosforu u prasníc. Pri vytváraní kŕmnej dávky je tiež dôležité prihliadať na regionálnu, resp. časovú dispozičnosť jednotlivých nosičov vlákniny (jablčné výlisky, sójové šupky atď.)

Lignocelulóza, bezpečná zložka vlákniny pre prasnice

Z tohto dôvodu bol do Fasersan Trag začlenený nosič vlákniny, ktorý nevykazuje žiadne negatívne aspekty. Lignocelulóza má vysoký obsah vlákniny (66,5 %) a enormne veľkú schopnosť napučania, ktorá je 2,3-násobne vyššia ako tá u sušených cukrovarských rezkov. To vedie k dobrej nasýtenosti prasníc. Jedno percento lignocelulózy môže pritom nahradiť cca. 5 % konvenčných nosičov vlákniny (pšeničné otruby, sušené cukrovarské rezky, lucernová múčka atď.). týmto spôsobom pokrýva 5 % Fasersan Trag v kŕmnej dávke celkovú spotrebu vlákniny u prasných prasníc. Ďalšou výhodou lignocelulózy je, že neobsahuje mykotoxíny. Toto pôsobí pozitívne nielen na úžitkovosť a reprodukciu prasníc, ale chráni najmä zdravie prasiatok. Pretože lignocelulóza neobsahuje žiadne minerálne zložky, je možné rovnako tak minimalizovať prebytok báz v krmive. Týmto sa predíde MMA ochoreniam a obsah vápnika a fosforu v krmive je možné prispôsobiť potrebám prasníc.

Výsledky s lignocelulózou vo Fasersan Trag

Ako už bolo vyššie popísané, nasadením 5 % Fasersan Trag vyrobíme krmivo s obsahom vlákniny viac ako 6 %. Tým sa plne pokryje potreba vlákniny u prasnej prasnice. Výskumy Lindermayera (2007) a Kamphuesa (2006) preukázali, že konzistencia výkalov a obsah sušiny vo výkaloch prasnice nie sú odlišné od zvierat, ktoré skrmovali bežné nosiče vlákniny (pšeničné otruby + sušené rezky resp. iba sušené cukrovarské rezky). Tak je možné aj s týmto vlákninovým koncentrátom vyprodukovať mäkké a husté výkaly a predchádzať zápche. Výskumy na ústave pre chov ošípaných v Badensku – Württembersku (Büttner, 2006) ukázali, že nasadením 2,5 % lignocelulózy v krmive pre prasné prasnice je možné zvýšiť úžitkovosť a zlepšiť reprodukciu prasníc v porovnaní s dávkou s 12 % pšeničných otrúb. Büttner spozoroval pokles miery prebiehania o 11 % a zvýšený počet živo narodených prasiatok o 0,5 na vrh. Lindermayer (2007) vidí výhody nasadenia lignocelulózy v tom, že nevznikajú žiadne špeciálne náklady na prepravu alebo skladovanie, môže sa znížiť prašnosť a záťaž mykotoxínami a nevyskytujú sa žiadne regionálne alebo časové dispozičné obmedzenia. Vo svojich výskumoch poukazuje nato, že je možné obmedziť aj vylučovanie dusíka a fosforu. Nasadením lignocelulózy v porovnaní s dávkou s 8 % sušených rezkov a 8 % pšeničných otrúb sa mu podarilo zredukovať obsah fosforu v krmive a vylučovanie fosforu zvieratami. Na chove s 200 prasnicami sa podarilo ušetriť plochu 7 ha, ktorá by inak musela slúžiť ako plocha nutná pre vyvážanie hnojovice.

 

Záver:

Výživa prasných prasníc má enormný vplyv na úžitkovosť, reprodukciu, a tým aj na dlhovekosť zvierat.

Spoločne s Fasersan Trag máme k dispozícii kombináciu účinných látok, s ktorou môžeme krmivo celkom presne napasovať na potreby prasníc v období prasnosti. S integrovanými aminokyselinami lyzín a metionín môžeme minimalizovať obsah bielkovín v krmive. Enzým fytáza spôsobuje pokles obsahu vápnika a fosforu v krmive. Zníženie bielkovín a vápnika ako aj zložky síry obsiahnuté vo Fasersan Trag znižujú prebytok báz v krmive a pôsobia preventívne proti urogenitálnym zápalom a zápalom mliečnych žliaz. Účinná látka Fertisan obsiahnutá vo Fasersan Trag dodatočne podporuje plodnosť zvierat. Zvláštnosťou Fasersan Trag je zložka vlákniny. Má silnú schopnosť napučania a podporuje nasýtenosť a kľud prasníc, ktoré sa cítia v pohodlí. Ďalej je úplne bez mykotoxínov, čo je prospešné nielen pre prasnice ale aj pre zdravie prasiatok.

Kontaktujte nás

Sano - Moderná výživa zvierat s.r.o.
+4212 653 16 570
+4212 654 21 983
Dlhé Diely I. 23/a
841 04 Bratislava
Slovensko